سازمان فناوری اطلاعات ایران

ثبت نام نیازمند


بخش ثبت نام نیازمند به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت. در حال حاضر معرفی نیازمندان از طریق خیرین در این سامانه انجام می پذیرد.