سازمان فناوری اطلاعات ایران

تماس با ما


در صورت دشتن هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا سوال مرتبط با سامانه بخشش ایرانیان می توانید تلفن گویای 096887 را شماره گیری نمایید و با انتخاب عدد 7 پیام خود را ارسال نمایید. به منظور ارائه گزارش و بررسی پیام شما خواهشمند است نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را اعلام نمایید